Kapper-Lammers

Gebruiksvoorwaarden website

 
Afdrukken afdrukken
 
1 Door deze Web Site te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze Gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze Web Site vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze Web Site niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke Inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze Web Site, dan dient u het deel van de Web Site dat daar betrekking op heeft NIET te gebruiken en dient u die Inhoud NIET te gebruiken of die transacties niet te verrichten.
2 Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door Kapper-Lammers te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze Web Site vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de Gebruiksvoorwaarden vermeld op deze Web Site te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze Web Site van toepassing zijn. Op andere Kapper-Lammers web sites kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Bovendien kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn op specifieke producten, materialen, diensten of informatie opgenomen op of beschikbaar via deze Web Site (de “Inhoud”) of op transacties verricht via deze Web Site. Dergelijke specifieke voorwaarden kunnen gelden in aanvulling op of, indien en voor zover niet verenigbaar met de inhoud of strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren ten opzichte van de voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
3 Kapper-Lammers behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de Inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Kapper-Lammers behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de Web Site te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.
4 Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de Web Site te verzekeren, aanvaardt Kapper-Lammers geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle Inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Kapper-Lammers wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de Inhoud niet inbreukmakend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van de Web Site of de Inhoud, van de hand. Kapper-Lammers geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze Web Site; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Kapper-Lammers geeft geen garantie dat de Web Site toegankelijk is of dat de servers die de Web Site ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Kapper-Lammers vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
5 In geen geval is Kapper-Lammers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze Web Site of de onmogelijkheid om deze Web Site of de Inhoud te gebruiken, zelfs indien Kapper-Lammers in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade. Iedere klacht of claim jegens Kapper-Lammers in verband met de Web Site moet schriftelijk worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de oorzaak van de klacht zich heeft voorgedaan.
6 Deze Web Site kan links naar andere Web Sites bevatten die niet onder controle staan van Kapper-Lammers. Kapper-Lammers is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die web sites. Kapper-Lammers heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze Web Site opgenomen, en het opnemen van een link naar enige web site mag niet zodanig worden uitgelegd dat Kapper-Lammers de inhoud van die web site zou onderschrijven.
7 Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de Inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan Kapper-Lammers of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de Inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de Inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de Inhoud opgenomen op deze Web Site alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor persoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de Inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kapper-Lammers is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.
8 Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met de Web Site (“Gebruikersmateriaal”) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van Kapper-Lammers worden. De Privacy Informatie zoals opgenomen op deze Web Site zal op Gebruikersmateriaal van toepassing zijn.
9 Op software die kan worden gedownload van deze Web Site is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software is uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. Kapper-Lammers wijst nadrukkelijk enige andere garanties van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreukmakend is, van de hand.
10 Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze Web Site zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de Kapper-Lammers Privacy verklaring.
Versie 1.0 (25-03-2011)
© 2011, Kapper-Lammers.